ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

Deze algemene vervoersvoorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen ChainCargo en Vervoerder.

1. DEFINITIES

1.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

Overeenkomst: een overeenkomst die is aangegaan door ChainCargo en de Vervoerder, met inbegrip van eventuele Bijlagen daarbij, met betrekking tot het Vervoer, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken;

 

AVC: de meest recente versie van de Algemene Vervoer Condities 2002, uitgegeven door Stichting Vervoersadres;

 

Applicatie: de mobiele applicatie van ChainCargo via welke de Vervoerder zijn beschikbaarheid voor Vervoer kan updaten en een specifiek Vervoer kan worden gevolgd;

 

Artikel: een artikel van deze Voorwaarden;

 

Vervoer: het vervoer van Goederen over de weg, uitgevoerd door de Vervoerder voor de Verlader;

 

Vervoerder: de vervoerder die de Goederen voor de Verlader over de weg vervoert op basis van de Overeenkomst en/of Vervoersopdracht;

ChainCargo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ChainCargo B.V., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72617217, de contractuele wederpartij van de Vervoerder en die deze Voorwaarden hanteert;

 

CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) (Genève1956), zoals aangevuld met het Protocol 1978;

 

Voorwaarden: deze voorwaarden voor vervoerders van ChainCargo;

BW: het Burgerlijk Wetboek;

 

Aflevering: de aflevering door de Vervoerder van de Goederen bij de Ontvanger;

 

Afleverpunt: de plaats van Aflevering;

 

Vrachtvervoersdiensten: de diensten die ChainCargo aan de Verlader verleent, waarbij zij de Vervoerder inschakelt om de Goederen te laten transporteren naar het Afleverpunt van de Goederen zoals aangegeven in de Vervoersopdracht;

Goed/Goederen: de Goederen die door of namens de Verlader aan de Vervoerder ter beschikking (zullen) worden gesteld, in het kader van uitvoering van de Overeenkomst;

 

Afhaalpunt: de plaats waar de Goederen door de Vervoerder worden opgehaald voor het Vervoer zoals vermeld in de Vervoersopdracht;

 

Afhaaltijd: de datum en tijd waarop de Goederen worden opgehaald voor het Vervoer zoals vermeld in de Vervoersopdracht;

 

Platform: het platform van ChainCargo via welke de Vervoerder zijn actieve Vervoersopdrachten en vloot kan beheren;

 

Ontvanger: degene die gerechtigd is tot de Aflevering;

 

Verlader: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan ChainCargo een vrachtvervoersopdracht verstrekt om vrachtvervoersdiensten te verlenen en die daartoe een vrachtvervoersovereenkomst sluit met ChainCargo;

 

Vervoersopdracht: de elektronische vervoersopdracht die door ChainCargo aan de Vervoerder is verstrekt voor het Vervoer en die de vereiste informatie voor de Vervoerder bevat, zoals het Afhaalpunt, het Afleverpunt, de Afhaaltijd en de afleverdatum, alsmede eventuele andere van belang zijnde informatie;

 

Website: www.chaincargo.eu en alle andere websites die door ChainCargo worden beheerd.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot het Vervoer en het gebruik van het Platform en de Applicatie, voor zover deze niet onderworpen zijn aan dwingend recht. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen ChainCargo en de Vervoerder tijdens en na afloop van de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform en de Applicatie.

2.2. Er zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing, tenzij ChainCargo uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid van die andere voorwaarden. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Vervoerder wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als de Vervoerder eerder naar die voorwaarden heeft verwezen.

 

2.3. ChainCargo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Die gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment waarop ChainCargo de gewijzigde Voorwaarden op de Website heeft gepubliceerd. De Vervoerder dient de Website regelmatig te raadplegen om te zien of de Voorwaarden zijn gewijzigd en de Vervoerder begrijpt en verklaart dat het voortgezet gebruik van het Platform en de Applicatie, of het uitvoeren van het Vervoer na die verandering of wijziging, acceptatie van de veranderde of gewijzigde Voorwaarden door de Vervoerder inhoudt.

 

2.4. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar is, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Voorts wordt een (wettelijk toegestaan) beding geacht van toepassing te zijn dat de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

2.5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet verenigbaar is met het bepaalde in de specifieke Overeenkomst(en) tussen ChainCargo en de Vervoerder of de Vervoersopdracht, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke Overeenkomst of de Vervoersopdracht. Mogelijke afspraken in strijd met deze Voorwaarden zijn niet afdwingbaar, tenzij ChainCargo schriftelijk met die strijdige afspraken heeft ingestemd.

3. EXPEDITEURS- EN VERVOERSDIENSTEN

3.1 Wanneer de Verlader opdracht geeft om de Vrachtvervoersdiensten te verlenen, zal ChainCargo de Vervoerder inschakelen voor het Vervoer namens en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Verlader. Bij het verlenen van de Vrachtvervoersdiensten treedt ChainCargo op (en wordt zij beschouwd) als expediteur in de zin van artikel 8:60 BW en zullen de Algemene Vrachtvervoersvoorwaarden van ChainCargo van toepassing zijn. Indien enige bepaling van de Algemene Vrachtvervoersvoorwaarden van ChainCargo afwijkt van deze Voorwaarden, prevaleren laatstgenoemde (behoudens andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden). De Vervoerder erkent en verklaart dat ChainCargo in geen geval verantwoordelijk is voor het Vervoer, of voor de correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering daarvan.

4. VERVOERSOPDRACHTEN EN OVEREENKOMST

4.1. Indien de door ChainCargo te verlenen Vrachtvervoersdiensten regelmatig terugkerend Vervoer omvat, zullen ChainCargo en de Vervoerder een Overeenkomst aangaan. Niettegenstaande het bedrag en de frequentie van de in de Overeenkomst neergelegde Vervoersdiensten, zal elk individueel Vervoer eerst een bindende afspraak tussen ChainCargo en de Vervoerder vormen nadat ChainCargo elk individueel Vervoer aan de Vervoerder heeft bevestigd door de Vervoerder een Vervoersopdracht te sturen. Indien ChainCargo de Vervoersopdracht niet uiterlijk vóór de Afhaaltijd van het desbetreffende Vervoer aan de Vervoerder heeft verstrekt, is er geen overeenkomst met betrekking tot het individuele Vervoer tot stand gekomen.

4.2. In het geval van incidenteel Vervoer waarom een Verlader per geval heeft verzocht, zal ChainCargo de Vervoerder een Vervoersopdracht verstrekken die ChainCargo's bevestiging voor het Vervoer inhoudt.

 

4.3. In het geval dat ChainCargo de Vervoerder een Vervoersopdracht heeft verstrekt, behoudt ChainCargo zich het recht voor om, naar eigen inzicht, uiterlijk vóór de Afhaaltijd, het desbetreffende Vervoer te annuleren zonder gehouden te zijn de Vervoerder schadevergoeding te betalen.

5. TOESLAGEN

 

ChainCargo zal zich in redelijkheid inspannen om eventuele toeslagen op de verzendkosten te voorkomen. Bij annulering, uitstel of wachturen op de ophaal- of afleverlocatie en bijkomende kosten zijn niet te voorkomen, hanteert chaincargo de volgende toeslagen:

 

5.1. Annuleringskosten: in het geval dat ChainCargo de order richting de vervoerder annuleert

Meer dan 24 uur                       €0

Tussen de 24 en 18 uur           Maximaal 20% van de transportkosten

Tussen de 18 en 12 uur           Maximaal 40% van de transportkosten

Tussen de 12 en 6 uur             Maximaal 60% van de transportkosten

Minder dan 6 uur                      Maximaal 80% van de transportkosten

Truck al bij ophaal adres         Maximaal 100% van de transportkosten

5.2. Annuleringskosten: in het geval dat de vervoerder de order richting ChainCargo annuleert

Indien de vervoerder een bevestigde transportopdracht beëindigt vóór het moment van ophalen, is de vervoerder verplicht alle door ChainCargo te lijden schade te vergoeden, inclusief maar niet beperkt tot alle extra kosten en uitgaven die een vervoerder in opdracht van ChainCargo als alternatief moet maken. Indien de vervoerder binnen een voor chaincargo acceptabele termijn zelf met een alternatieve oplossing komt, heeft de vervoerder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChainCargo nodig om de zending met het alternatief uit te voeren.

5.3. Wachtkosten

 

Type voertuig                          Start na                    Maximale prijs per uur

Klein voertuig < 3.500 kg       15 minuten               €35,00

laadvermogen

 

Groot voertuig > 3.500 kg      2 uur                         €50,00

laadvermogen

6. PLATFORM EN APPLICATIE

6.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform en de Applicatie moet de Vervoerder zich registreren via de Website en een account aanmaken op het Platform door middel van het doorlopen van het registratieproces. Zodra ChainCargo de registratie van de Vervoerder heeft goedgekeurd, zal de Vervoerder per e-mail een bevestiging ontvangen en zal hij toegang krijgen tot het Platform en de Applicatie.

6.2. De Vervoerder verbindt zich ertoe ChainCargo nauwkeurige en volledige informatie voor de registratie te zullen verstrekken en verklaart alle feiten en omstandigheden te zullen doorgeven die van belang kunnen zijn voor de behoorlijke werking van het Platform en de Applicatie. ChainCargo behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de toegang van de Vervoerder tot het Platform en de Applicatie te allen tijde te beperken, op te schorten en/of te blokkeren.

6.3. De Vervoerder zal het Platform en de Applicatie gebruiken conform de aanwijzingen van ChainCargo, deze Voorwaarden en de geldende voorschriften en verklaart dat hij de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich neemt voor alle (al dan niet toegestane) activiteiten die plaatsvinden tijdens het gebruik van zijn account. De Vervoerder dient ChainCargo onverwijld te informeren over enig onbevoegd gebruik van zijn account.

7. VERGOEDING EN BETALING

 

7.1. Alle door de Vervoerder opgegeven prijzen worden geacht inclusief alle kosten te zijn die voor rekening komen van de Vervoerder. Behoudens andersluidende bepalingen zijn alle prijzen die tussen ChainCargo en de Vervoerder zijn overeengekomen all-in vaste tarieven en inclusief alle kosten voor het Vervoer, daaronder begrepen doch niet beperkt tot betaling van vrachtkosten, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten.

7.2. De Vervoerder zal ChainCargo een factuur verstrekken voor de betaling van het Vervoer waarna ChainCargo het factuurbedrag binnen 21 kalenderdagen na de datum van de door de Vervoerder verzonden factuur aan de Vervoerder zal betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.3. Het risico van wisselkoersschommelingen is voor de Vervoerder.

 

7.4. ChainCargo behoudt zich het recht voor om openstaande bedragen die zij aan de Vervoerder verschuldigd is te verrekenen met (mogelijke) bedragen die de Vervoerder aan ChainCargo verschuldigd is. ChainCargo behoudt zich dit recht tevens voor in het geval dat de vordering waarop de schuld van de Vervoerder aan ChainCargo is gebaseerd niet opeisbaar of voorwaardelijk is of luidt in een andere valuta dan de valuta van de vordering waarmee verrekening plaatsvindt. Vorderingen in verschillende valuta worden met elkaar verrekend tegen de wisselkoers van de dag van verrekening. In het geval van verrekening krachtens dit Artikel 7.4 zal ChainCargo de Vervoerder daarvan vooraf, of als dat niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna in kennis stellen.

8. AANWIJZINGEN VAN CHAIN CARGO

8.1. ChainCargo is gerechtigd het Afhaalpunt te wijzigen, om iemand anders als Ontvanger aan te wijzen, het Afleverpunt te wijzigen alsmede om aanwijzingen te geven betreffende de Vervoersopdracht.

 

8.2. Aanwijzingen van ChainCargo kunnen ook worden gegeven na ontvangst van de Goederen door de Vervoerder.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE VERVOERDER

9.1. De Vervoerder dient alle (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de AVC en de CMR.

 

9.2. De Vervoerder dient ChainCargo onmiddellijk schriftelijk te informeren over omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor het Vervoer of de door ChainCargo aan de Verlader verleende Vrachtvervoersdiensten.

9.3. Om de kwaliteit en integriteit van het Platform, de Applicatie en de Vrachtvervoersdiensten te kunnen waarborgen, dient de Vervoerder ervoor te zorgen dat:

(a) uitsluitend bevoegde en bekwame personen toegang hebben tot het      Platform en de Applicatie;

b) de Vervoerder over voldoende middelen beschikt om zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na te komen; en

c) de Vervoerder alle verplichtingen zal nakomen op het gebied van gegevensbescherming op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Dit Artikel 10 is van toepassing op elke aansprakelijkheid aan de zijde van ChainCargo, ongeacht de wettelijke grondslag van die aansprakelijkheid.

 

10.2. Zoals beschreven in Artikel 3.1 biedt ChainCargo Vrachtvervoersdiensten aan, treedt ChainCargo op (en wordt zij beschouwd) als expediteur in de zin van artikel 8:60 BW, en biedt ChainCargo geen vervoersdiensten aan en is zij evenmin voornemens dat te doen.

 

10.3. In geen geval is ChainCargo jegens de Verlader of Vervoerder aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten die zijn of zullen worden geleden of gemaakt met betrekking tot vertraging in de Aflevering.

 

10.4. Voor wat betreft alle eventuele andere schade, verliezen of kosten dan die genoemd in Artikel 10.3 is ChainCargo uitsluitend aansprakelijk voor schade met betrekking waartoe de Vervoerder heeft aangetoond dat deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ChainCargo of haar werknemers.

 

10.5. ChainCargo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geschillen tussen de Vervoerder en de Verlader.

 

10.6. Het gebruik van het Platform en de Applicatie wordt aan de Vervoerder geboden op basis van beschikbaarheid (“as available”) en in de staat waarin ze zich op dat moment bevinden (“as is”). De Vervoerder erkent dat het gebruik van het Platform en de Applicatie voor risico van de Vervoerder is.

10.7. ChainCargo biedt geen enkele impliciete of expliciete garantie en ChainCargo biedt uitdrukkelijk geen garanties aan de Vervoerder met betrekking tot (onder andere):

a) de nauwkeurigheid van de door de Verlader of enige andere derde al dan niet via het Platform verstrekte informatie;

b) de geschiktheid van het Platform en de Applicatie voor het bedrijf van de Vervoerder;

c) een geheel foutloze, virusvrije of ononderbroken werking van de Website, het Platform en/of de Applicatie.

10.8. ChainCargo is niet aansprakelijk voor stopzetting, stagnatie of onderbreking van de Website, het Platform en/of de Applicatie of voor schade of verlies voortvloeiend uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, het Platform of de Applicatie, ongeacht de basis voor aansprakelijkheid.

 

10.9. Indien ChainCargo aansprakelijk is, is ChainCargo uitsluitend aansprakelijk voor schade, verliezen, verplichtingen, kosten en/of onkosten in de zin van artikel 6:96 BW die rechtstreeks het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ChainCargo, met dien verstande echter dat ChainCargo in geen geval aansprakelijk is voor indirecte schade, gederfde toekomstige winsten, geleden verliezen, gemiste besparingen en gemaakte onkosten of andere (gevolg)schade.

10.10. De Vervoerder verklaart ChainCargo, aan haar gelieerde ondernemingen, en werknemers te allen tijde te zullen verdedigen, schadeloos te zullen stellen en te zullen vrijwaren tegen en in verband met alle aansprakelijkheden, vorderingen en onkosten van derden als gevolg van het gebruik van het Platform of de Applicatie of van enige tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden of de Overeenkomst.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op de naam ChainCargo, de Website, het Platform, de Applicatie, en de software zijn en blijven eigendom van en (blijven) berusten bij ChainCargo of aan haar gelieerde ondernemingen. In geen geval is het de Vervoerder zonder de voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van ChainCargo toegestaan bovengenoemd(e) naam, Website, Platform, Applicatie en software of de content ervan te gebruiken, daaronder begrepen het volledig of gedeeltelijk reproduceren, publiceren, kopiëren of opslaan van die content anders dan voor eigen gebruik.

 

11.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Platform en de Applicatie berusten exclusief bij ChainCargo, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Voor softwarecomponenten die eigendom zijn van derden, daaronder begrepen open source, is een licentie van die desbetreffende derde vereist.

11.3. De Vervoerder verwerft uitsluitend de gebruiksrechten voor het Platform en de Applicatie die uitdrukkelijk zijn verleend op grond van deze Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet. Het recht om gebruik te maken van het Platform en de Applicatie waartoe de Vervoerder gerechtigd is, is niet exclusief en niet-overdraagbaar, en mag niet worden verpand of gesublicentieerd door de Vervoerder.

 

11.4. ChainCargo heeft te allen tijde het recht om de Website, het Platform en de Applicatie of andere eigendomsrechtelijk beschermde content die door ChainCargo wordt gebruikt te herontwerpen en de volgorde, structuur en specificaties, kenmerken en alle componenten en/of andere aspecten ervan te wijzigen.

12. VERJARINGSTERMIJN

12.1. Alle rechtsvorderingen van de Vervoerder uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van een periode van drie maanden.

 

12.2. De in Artikel 12.1 genoemde termijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, of de dag volgend op de dag waarop de vordering ter kennis kwam van de benadeelde partij.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, een Vervoersopdracht of naleving daarvan of andere rechtsbetrekkingen tussen de Vervoerder en ChainCargo, alsmede alle geschillen in verband met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Oost-Brabant.