Zoeken
  • ChainCargo

Nu is het moment – waarom heeft de logistieke sector cruciale veranderingen nodig?

English Text Below


Een nieuw decennium met veel uitdagingen, vragen en onzekeheden is aangebroken. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar en welke veranderingen we zijn tegengekomen, zien we dat digitalisering en mobilisatie enorme stappen hebben gezet in het transformeren van elke sector, inclusief de logistiek. Logistiek speelt een belangrijke rol in het in beweging houden van de wereldeconomie, maar wat houdt de logistiek in beweging? Klopt het dat de industrie moet veranderen en waar moeten bedrijven in de supply chain zich op richten om de concurrentie voor te blijven?


Veranderingen zijn nu nodig


In 2020 zien we wereldwijd nieuwe druk, zien we kansen in e-commercemarkten en allianties die samensmelten rond nieuwe technologieën. Dit alles om ervoor te zorgen dat bedrijven in de suppy chain eindelijk de nodige maatregelen nemen, die nodig zijn om de sector te hervormen. Hoewel dit proces al is begonnen en er al miljoenen zijn geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, technologieën en activiteiten, is het nog maar het begin. In de volgende jaren zal het hele bedrijven blijven hervormen en helpen te ontwikkelen. De transformatie verloopt echter langzamer dan in andere sectoren.


Volgens Gravity omschrijft 46% van de logistieke professionals hun supply chain als traditioneel en papiermatig, slechts 19% zegt gedigitaliseerd te zijn.

Bedrijven moeten hun producten sneller dan ooit leveren, dit tegen steeds lagere kosten en op een duurzame manier. Snelle veranderingen, nieuwe eisen en de groei van e-commerce dwingen verladers en vervoerders om de efficiëntie te verbeteren om op die manier hun activiteiten te optimaliseren.


Verbetering van de efficiëntie

Efficiëntie is en blijft een belangrijke factor in elk logistiek bedrijf, maar het feit dat nog steeds 46% van de logistieke professionals hun supply chain omschrijft als traditioneel en papiermatig bewijst dat er een gebrek aan is. We weten allemaal dat er genoeg transportcapaciteit is binnen de sector, maar dat het real-time inzicht van de beschikbare capaciteit ontbreekt. Keuzes worden gemaakt en ordes worden toegewezen op basis van routine en onvolledige informatie. Door het gebruik van datadeling tussen organisaties, kunnen we ervoor zorgen dat er betere beslissingen worden genomen door gedeelde kennis en inzichten. Dit zal resulteren in een korter besluitvormingsproces, een daling van de kosten en meer duurzaamheid. Samen kunnen we iets veranderen en ons blijven ontwikkelen!Focus op duurzaamheid


De impact van onze manier van leven en werken op de planeet, zal de grootste uitdaging zijn bij het ontwerpen van nieuwe producten, waardeketens, fulfilmentstructuren en consumptiepatronen. Hieruit blijkt dat we snel moeten veranderen. De logistieke sector moet duurzamer, milieuvriendelijker en zuiniger worden. In 2010 was het "leuk" als bedrijven stappen hadden gezet in de richting van duurzaamheid, maar in 2020 moeten bedrijven een gerichte en bewezen duurzame manier van denken en werken hebben om relevant te zijn voor hun medewerkers en klanten. Het gaat niet alleen om emissies, maar ook om het hele ecosysteem wat het bedrijf controleert en beïnvloedt.


Duurzaamheid zal een van de belangrijkste doelen worden voor veel bedrijven - het zal één van de redenen zijn waarom ze bestaan. Het zal een belangrijk onderschedingsvermogen zijn in het aantrekken van klanten, investeerders en werknemers. Bedrijven in de supply chain zullen groeien door zich niet alleen meer te richten op de kosten van verkoop en fulfilment, maar zich mede te focussen en serieus deel te nemen aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor gaan we meer samenwerking zien tussen gelijksoortige bedrijven binnen de logistieke sector, om op deze manier kennis te delen en de impact op het milieu te optimaliseren. Bedrijven zullen stoppen met concurreren op grond van "wie is de meest duurzame", omdat ze zich meer bewust zullen worden van het feit dat we dit met z’n allen moeten doen.


Gelukkig zijn sommige bedrijven al begonnen om zich te ontwikkelen op het gebied van samenwerkingen, data deling en het werken aan een duurzame logistieke sector. Organisaties als ChainCargo en UTURN, die gebruik maken van bestaande transportbewegingen en zich richten op het verminderen van lege kilometers en CO2-uitstoot, zijn goede voorbeelden van hoe bedrijven in de supply chain hun bedrijf duurzamer en efficiënter kunnen maken zonder enige investering.


ChainCargo is een platform voor duurzame koeriersdiensten dat verladers koppelt aan beschikbaar vervoer in de buurt. Op deze manier verspillen verladers hun tijd niet door te zoeken naar beschikbare capaciteit en krijgen vervoerders een betere bezetting van hun laadcapaciteit. "We willen de manier van denken in de logistiek veranderen en we geloven dat we meer volume en efficiënter kunnen transporteren met de huidige capaciteit van voertuigen. Dat doen we door de beschikbare capaciteit zichtbaar en toegankelijk te maken." De ChainCargo-oplossing helpt bij het oplossen van twee grote problemen binnen de branche: duurzaamheid en het tekort aan chauffeurs.


UTURN is een online platform met als missie om de containertransport sector efficiënter, transparanter, duurzamer en eerlijker te maken. Ze verbinden vraag en aanbod van transportcapaciteit in real-time. "Op deze manier hoeven verladers niet te zoeken naar beschikbare transportcapaciteit en kunnen vervoerders hun planning optimaliseren en lege kilometers verminderen. Dit resulteert in lagere kosten voor verladers, hogere marges voor vervoerders en een duurzamere wereld. " UTURN faciliteert ook direct contact tussen beide partijen in de supply chain, op deze manier wordt de sector ook transparanter, wat leidt tot meer inzichten.Meer weten?
Now is the moment – why does logistics need crucial changes?

A new decade has arrived with many challenges, questions and uncertainty. Looking back at the past 10 years and what changes we have come across, we see that digitalization and mobilization have taken huge steps in transforming every single industry, including logistics. Logistics plays a significant role in keeping the world economy moving, but what keeps the logistics moving? Is it true that the industry must transform and where have the supply chain enterprises to focus on, to stay on the top of the competition?


Changes needed now


In 2020, we see new global pressures, opportunities in e-commerce markets and alliances coalescing around new technologies. All of this – to finally make the supply chain enterprises take so needed actions to transform the industry. Even though the process has already started and millions have been already invested in new equipment, technology, and operations, it’s still just the beginning, and it will continue to reshape an entire business in the following years. However, the transformation is happening slower than in other industries.


According to Gravity, 46% of logistics professionals describe their supply chain as paper-based, and only 19% say they are digitised. Companies have to deliver their products faster than ever before, at a low cost, and in a sustainable way. Rapid changes, new demands and the growth of e-commerce force shippers and carriers to improve efficiency to optimise their operations.


Efficiency improvement

Efficiency is and will remain an important factor in every logistics company but the fact that still 46% of logistics professionals describe their supply chain as paper-based proves that there is a lack of it. We all know that there is plenty transport capacity within the industry but the real-time insight of the available amount is missing. Choices are being made and orders are assigned based on routine and incomplete information. By use of data sharing between organisations we can ensure that better decisions will be made due to shared knowledge and insights. This will result in a shorter decision making process, a decrease in costs and more sustainability. Together we can make a change!
Focus on sustainability


The impact on the planet from the way we live and work is going to be the major concerns when designing new products, value chains, new fulfilment structures and new consumption patterns. We must change and must do it soon. The logistics industry needs to be more sustainable, more environmentally friendly and more resource-efficient. In 2010 it was “nice” if companies had implemented some steps towards sustainability, but in 2020 companies must have a focused and proven sustainable way of thinking and working to be relevant to their employees and clients. It’s not only about emissions, but it’s also about the entire ecosystem that businesses influence and control.


Sustainability is going to become one of the main purposes of many companies - it will be the reason why they exist. It will be a key differentiator in attracting clients, investors, and employees. Supply chain enterprises will grow from being focused on the costs of sales and fulfilment to being in the centre of sustainability. As a result, we are going to see more collaboration between alike companies within the logistics industry to share the knowledge and optimise the environmental impact. Businesses will stop competing "who is the most sustainable", and it will bring the mindset that we are in this together.


Fortunately, some of the companies have already started the journey of collaborating and working towards sustainable logistics. Startups like ChainCargo and UTURN, which use existing transport movements and focus on reducing empty kilometres and CO2 emissions, are great examples of how can supply chain enterprises make their businesses more sustainable and more efficient without any investment.


ChainCargo is a platform for sustainable courier services that links shippers to available transport in the neighbourhood. In this way, shippers don’t waste their time by searching available transportation, and carriers get a better occupancy of their loading capacity. “We want to change the way of thinking in logistics, and we believe that we can transport more volume and more efficient with the current capacity of vehicles. We do that by making available capacity visible and accessible.” The ChainCargo solution helps to solve two major problems within the industry: sustainability and driver shortage.


UTURN is an online platform with the mission to make the sector of container transport more efficient, transparent, sustainable and fair. They connect supply and demand of transport capacity in real-time. ”In this way, shippers don’t have to search for available transport capacity, and carriers can optimize their planning and reduce empty kilometres. This results in lower costs for shippers, higher margins for carriers and a more sustainable world.” UTURN also facilitates direct contact between both parties in the supply chain, in this way the industry becomes more transparent as well which in turn leads to more insights.Want to know more?
ChainCargo

Fellenoord 51,
5612 AA, Eindhoven, 

The Netherlands


Operatie: +31 (0) 85 88 88 770
Verkoop: +31 (0) 85 88 88 860

Algemeen:  +31 (0) 85 00 13 700

info@chaincargo.eu

ChainCargo is volop in beweging. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, updates en handige logistieke tips? Mis niets, schrijf je in en ontvang maximaal 2 keer per maand een update.

googleplay.png
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
apple-app-store.png

Privacy policy ChainCargo b.v. | Algemene Voorwaarden | © 2021 by ChainCargo The Netherlands