user-15.png
CHAIN worlddotmap.png

Algemene Voorwaarden ChainCargo b.v.

Dit zijn de algemene voorwaarden van ChainCargo B.V. (ChainCargo). Het adres van ChainCargo is

Schimmelt 22,

5611 ZX Eindhoven.

Ons KvK-nummer is 72617217.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@chaincargo.eu

ChainCargo heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 -Dienstverlening

De dienstverlening van ChainCargo bestaat uit het verbinden van vraag en aanbod op de transportmarkt, met name tussen afzenders en koeriersbedrijven.

ChainCargo brengt efficiëntie in de transportmarkt door slim gebruik te maken van alle middelen die op de markt beschikbaar zijn.

Artikel 2 -Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten diensten door ChainCargo voor u, de Opdrachtgever, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat een overeenkomst is geëindigd, deze voorwaarden van toepassing.

 2. ChainCargo zal deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos aan de Opdrachtgever toesturen. 
   

Artikel 3 -Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door ChainCargo gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

 2. Als de Opdrachtgever aan ChainCargo gegevens verstrekt, mag ChainCargo ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie aan ChainCargo heeft gegeven, mag ChainCargo de prijs eenzijdig wijzigen.
   

Artikel 4 -Totstandkoming overeenkomst  

Overeenkomsten (inclusief wijzigingen en aanvullingen op overeenkomsten), komen pas tot stand indien en voor zover ChainCargo deze schriftelijk heeft bevestigd of ChainCargo met de uitvoering van de Diensten is aangevangen. 

 

Artikel 5 -Derden

ChainCargo mag, ter uitvoering van de overeenkomst, derden inschakelen en de (algemene) voorwaarden van die derden voor rekening en risico van Opdrachtgever aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. ChainCargo is in dat geval verplicht om op verzoek van Opdrachtgever de voorwaarden die gelden voor het contract met die derden aan Opdrachtgever te overhandigen.  

Artikel 6 -Douanewerkzaamheden  

 1. Als Opdrachtgever gegevens verstrekt aan ChainCargo, die redelijkerwijze worden verstrekt voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt dat een opdracht om douaneformaliteiten uit te voeren. Dit geldt niet als schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Deze opdracht wordt door ChainCargo aanvaard door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of doordat ChainCargo aanvangt met de uitvoering van de douaneformaliteiten. ChainCargo is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten te aanvaarden.

 3. Als ChainCargo ontdekt of aan mag nemen dat Opdrachtgever onjuiste gegevens of documenten verstrekt heeft aan ChainCargo (en dus niet voldaan heeft aan artikel 10 lid 3 van deze voorwaarden) en op basis waarvan ChainCargo de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou hebben aanvaard, mag ChainCargo deze opdracht beëindigen, ook als deze vastgelegd is in een aanvullende overeenkomst of machtiging. ChainCargo is dan niet verplicht tot schadevergoeding.
   

Artikel 7 -Vergoedingen  

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte) geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (zoals tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen of wetten, vracht- en koersnoteringen) een verhoging ondergaan, mag ChainCargo deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening brengen. ChainCargo moet de wijzigingen kunnen aantonen.

 2. Als ChainCargo all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven rekent, moeten in deze tarieven alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van ChainCargo komen worden begrepen.

 3. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven in ieder geval niet begrepen: kosten voor het gebruik van tolwegen, rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.

 4. In geval van omstandigheden die (i) van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, (ii) die ChainCargo niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de diensten aanzienlijk verhogen, heeft ChainCargo aanspraak op bijbetaling. Waar mogelijk pleegt ChainCargo voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de bijbetaling bestaan uit de extra kosten die ChainCargo heeft moeten maken om de prestatie te verrichten vermeerderd met een extra (redelijke) vergoeding voor de door ChainCargo te verrichten prestaties.

 5. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer derden krachtens enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen ChainCargo en derden gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de dienst wordt verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten door de Opdrachtgever aan ChainCargo worden vergoed.

 6. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ChainCargo, komen bij onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, wachtkosten enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer ChainCargo het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen. ChainCargo probeert te allen tijde zulke extra kosten te voorkomen.
   

Artikel 8 -Verzekering

 1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever afgesloten na aanvaarding door ChainCargo van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever de te verzekeren zaken en de te verzekeren waarde duidelijk specificeert.  Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende.

 2. ChainCargo zal de verzekering (laten) afsluiten bij of door een verzekeraar, verzekeringsmakelaar of assurantietussenpersoon. Voor de kredietwaardigheid van deze partij is ChainCargo niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

 3. ChainCargo is, wanneer hij bij de uitvoering van de diensten gebruik maakt van materialen, zoals bokken, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico's dekt die voor ChainCargo uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien. Waar mogelijk pleegt ChainCargo voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het gebruik van dergelijke materialen. Als er geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt ChainCargo de maatregelen die hem het beste lijken in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daarover.
   

Artikel 9 -Aflevertijd, wijze van verzending en route

 1. Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt ChainCargo niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door ChainCargo niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. ChainCargo bepaalt de wijze van verzending en de route, tenzij Opdrachtgever daar specifiek voorschriften over heeft gegeven. Hierbij kan ChainCargo de documenten aannemen, die gebruikelijk zijn bij de ondernemingen welke ChainCargo inschakelt ter uitvoering van de overeenkomst tussen ChainCargo en Opdrachtgever.
   

Artikel 10 -Aanvang van de diensten

 1. De Opdrachtgever moet de goederen die verzonden moeten worden (de Zending) in deugdelijke verpakking op de afgesproken plaats, tijd en wijze ter beschikking stellen aan de door ChainCargo ingeschakelde koerier.

 2. De Opdrachtgever moet ChainCargo tijdig inlichten en de documenten geven over (i) de Zending en (ii) de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor ChainCargo van belang zijn. Als de Zending of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, zoals douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, moet de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten aan ChainCargo verstrekken, die noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen.

 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn en dat alle instructies en de ter beschikking gestelde Zending in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. ChainCargo is niet verplicht (maar wel toegestaan) om te onderzoeken of de door Opdrachtgever gedane opgaven juist en volledig zijn.
   

Artikel 11 - Behandeling van Zendingen

 1. ChainCargo zal alleen in uitdrukkelijke opdracht van Opdrachtgever de Zending:

  1. (laten) controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten en dergelijke; of

  2. in ontvangst (laten) nemen onder gerechtelijke expertise.

 2. De kosten voor het in lid 1 bepaalde moeten vergoed worden door Opdrachtgever.

 3. Ongeacht het in lid 1 bepaalde, mag ChainCargo op eigen gezag voor rekening en risico van de Opdrachtgever alle maatregelen nemen, die hij in het belang van Opdrachtgever nodig acht. Waar mogelijk overlegt ChainCargo vooraf met de Opdrachtgever. Als dit niet mogelijk is, neemt ChainCargo de maatregelen die hem in het belang van de Opdrachtgever lijken. ChainCargo informeert de Opdrachtgever, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden kosten.

 4. ChainCargo is deskundig in het vinden van geschikte koeriers voor Opdrachtgever. ChainCargo is geen deskundige met betrekking tot inhoud van de Zendingen. ChainCargo is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van ChainCargo met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zendingen of ten aanzien van overeenstemming van monsters met de Zendingen.
   

Artikel 12 -Aansprakelijkheid

 1. Alle diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 2. ChainCargo is - onverminderd het bepaalde in artikel 18 - niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van ChainCargo of ondergeschikten van ChainCargo.

 3. De aansprakelijkheid van ChainCargo is in alle gevallen beperkt tot € 500 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met inachtneming de hiervoor genoemde beperking limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de overeenkomst begrepen Zending de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot € 11,60 per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht.

 4. De door ChainCargo te vergoeden schade zal nooit hoger zijn dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zending. Als er geen factuurwaarde bewezen kan worden, zal de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde (op het moment dat de schade is ontstaan) gelden.

 5. ChainCargo is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

 6. Als bij de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat waarvoor ChainCargo niet aansprakelijk is, moet ChainCargo zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze voorwaarden, inspannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. ChainCargo is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Als de Opdrachtgever daarom vraagt, staat ChainCargo de aanspraken op de ingeschakelde derden af aan de Opdrachtgever.

 7. Als de schade het gevolg is van een voorval dat in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt, is de Opdrachtgever tegenover ChainCargo aansprakelijk voor alle schade die ChainCargo direct dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder andere de niet nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting (i) op grond van de Overeenkomst of (ii) op grond van toepasselijke nationale of internationale wet- en regelgeving. Ook is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die gevolg is van de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever of diens ondergeschikten of door hem ingeschakelde derden. Onder schade in dit lid begrijpen Opdrachtgever en ChainCargo in ieder geval:

  1. materiële schade;

  2. immateriële schade;

  3. gevolgschade;

  4. boeten;

  5. rente;

  6. straffen; en

  7. verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens productaansprakelijkheid of intellectuele eigendomsrechten.

 8. De Opdrachtgever zal ChainCargo vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel ChainCargo als de Opdrachtgever, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.

 9. ChainCargo, die niet zelf vervoert, is niet als vervoerder aansprakelijk, maar als doen vervoerder, zoals bedoeld in titel 2, afdeling 3 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt ook als er all-in tarieven of forfaitaire tarieven zijn overeengekomen. De aansprakelijkheid van ChainCargo wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 10. Indien ChainCargo door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de diensten ontstane schade, dan is ChainCargo niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de overeenkomst die ChainCargo en de Opdrachtgever hebben.

 11. Kan ChainCargo ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een derde of ondergeschikte aan de overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook een derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.

 12. Als ChainCargo door een derde (die geen partij is bij een overeenkomst met ChainCargo) wordt aangesproken in verband met geleden schade door beschadiging, verlies of vertraging van de Zending, dan is ChainCargo niet verder aansprakelijk dan het zou zijn uit de overeenkomst tussen ChainCargo en Opdrachtgever.
   

Artikel 13 - Overmacht

 1. ChainCargo hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

 2. ChainCargo kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 3. Als ChainCargo extra kosten heeft door de overmacht (zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag), komen deze kosten ten laste van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze kosten op eerste verzoek van ChainCargo te vergoeden.
   

Artikel 14 -Weigering vervoerders 

Als de door ChainCargo ingeschakelde koeriers weigeren om te tekenen voor bijvoorbeeld aantallen en gewicht van een Zending, is ChainCargo voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.
 

Artikel 15 -Dwingend recht

Deze voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid 1, 2 en 3 BW onverlet. 
 

Artikel 16 -Betalingsvoorwaarden

 1. De Opdrachtgever is verplicht ChainCargo de overeengekomen vergoedingen en de andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de Opdrachtgever.

 3. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

 4. Als in afwijking van lid 1 van dit artikel door ChainCargo een krediettermijn wordt toegepast, mag ChainCargo een kredietbeperkingstoeslag in rekening brengen.

 5. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen - ook toekomstige - van ChainCargo direct en volledig opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen direct en volledig opeisbaar zijn indien:

  1. het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een belangrijk deel over zijn vermogen verliest;

  2. de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens ChainCargo, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen; of

  3. ingeval van een rechtspersoon maatschap of vennootschap - indien deze ontbonden wordt.

 6. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van ChainCargo zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan ChainCargo is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.

 7. ChainCargo is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van ChainCargo tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.
  Indien ChainCargo uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de Opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.
  Waar mogelijk pleegt ChainCargo voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt ChainCargo de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent.

 8. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de overeenkomst door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee samenhangende boetes aan ChainCargo te vergoeden.

 9. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de Opdrachtgever aan ChainCargo te worden vergoed, indien ChainCargo in verband met de overeenkomst  voor voornoemde bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

 10. De Opdrachtgever zal ChainCargo te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten en alle extra kosten die van ChainCargo in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

 11. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de diensten door de Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zending(en) drukkende kosten, met vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet toegestaan.
   

Artikel 17 -Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten

 1. Betalingen op rekening worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied.

 2. Als Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij per direct in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan ChainCargo verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 • 15% over de eerste € 2500,00, met een minimum van € 100,00;

 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000,00;

 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000,00;

 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000,00;

 • 0,5% over het overige deel.
   

OF
 

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van €100,-.
 

Artikel 18 -Zekerheden 

 1. ChainCargo mag de afgifte van de goederen die een onderdeel uitmaken van een Zending, documenten en gelden, die ChainCargo uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder weigeren.

 2. ChainCargo heeft een retentierecht op alle goederen, documenten en gelden die hij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die ChainCargo ten laste van de Opdrachtgever of de eigenaar van de Zending heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zending.

 3. ChainCargo heeft een pandrecht op alle goederen, documenten en gelden die ChainCargo uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die ChainCargo ten laste van de Opdrachtgever of de eigenaar van de goederen die onderdeel uitmaken van een Zending heeft of zal krijgen.

 4. ChainCargo zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever goederen voor een Zending aan ChainCargo toevertrouwt voor het verrichten van diensten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die goederen.

 5. Als bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag, moet óf de Opdrachtgever óf hij die aflevering vordert, op verzoek van ChainCargo:

  1. het gedeelte over de verschuldigdheid waarover partijen het eens zijn, direct voldoen; en

  2. zekerheid stellen voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat.

 6. ChainCargo kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om afgifte te weigeren) ook uitoefenen voor vorderingen op Opdrachtgever uit voorgaande opdrachten.

 7. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daarover overeenstemming bestaat, onderhands.

 8. Op eerste verzoek van ChainCargo zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door ChainCargo aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die ChainCargo maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder deze kosten verstaan partijen onder andere: vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

 9. ChainCargo is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of zekerheden te stellen. Indien ChainCargo een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.
   

Artikel 19 -Beëindiging van de Overeenkomst

 1. ChainCargo kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de Opdrachtgever:

  1. zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;

  2. de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;

  3. zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

  4. in staat van faillissement wordt verklaard;

  5. een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

  6. surseance van betaling aanvraagt; of

  7. de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge van beslaglegging.

 2. Als ChainCargo bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en ChainCargo geldt, kan de Opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden. Daarnaast mag Opdrachtgever nog steeds schadevergoeding eisen op grond van artikel 12 van deze voorwaarden. Opdrachtgever mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang alleen geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:

  1. hij ChainCargo door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin ChainCargo tekort is geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld; en

  2. ChainCargo bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 3. Als de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en ChainCargo geldt, kan ChainCargo de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden. ChainCargo kan daarnaast schadevergoeding eisen. ChainCargo kan (gedeeltelijk of geheel) ontbinden nadat:

  1. ChainCargo de Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming heeft gesteld; en

  2. de Opdrachtgever na afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 4. Als het belang van ChainCargo op onevenredige wijze zou worden geschaad, door het stellen van een termijn zoals bedoeld in lid 3  kan ChainCargo ook ontbinden zonder een uiterste termijn aan Opdrachtgever te geven.

 5. Partijen kunnen de Overeenkomst niet ontbinden als de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
   

Artikel 20 - Procedures tegen derden

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door ChainCargo niet gevoerd, tenzij ChainCargo na verzoek van de Opdrachtgever hiermee instemt. De procedures komen dan voor  rekening en risico van Opdrachtgever.
 

Artikel 21 - Verjaring en verval

 1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering na negen maanden.

 2. Elke vordering jegens ChainCargo vervalt na 18 maanden.

 3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op dag waarop de Zaken door ChainCargo zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd.

 4. In het geval ChainCargo door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

  1. de dag volgende op die waarop ChainCargo door de derde in rechte is aangesproken;

  2. de dag volgende op die waarop ChainCargo de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

 5. Als ChainCargo of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar of beroep is gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag nadat de uitspraak in bezwaar of beroep definitief is geworden.

 6. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 of 5 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.

 

Artikel 22 -Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 

Artikel 23 -Strijdige clausule

 1. In het geval dat deze algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ChainCargo tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 2. Als deze voorwaarden vertaald worden en de vertaalde voorwaarden strijdig zijn met de Nederlandse voorwaarden, gelden de Nederlandse voorwaarden.
   

Artikel 24 -Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 

Artikel 25 -Bevoegde rechter

Als er geschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en ChainCargo, is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om over dat geschil te oordelen.